I am not this hair, I am not this skin, I am the soul that lives within. Rumi Egyptian Papyrus Plant, Eddie’s Garden, Eddie’s Photos

Within